469 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού – Οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού: Γνωστοποιείται ότι θα εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/503606/19-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΑ24653Π4-42Ω) ΣΟΧ1/2021 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων εξήντα εννέα (469) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης … Continue reading 469 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού – Οι αιτήσεις